REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COFU.PL

Ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.cofu.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) jest własnością firmy Jesz Lepiej Sp z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790147, NIP: 7010929675, REGON: 38358765200000, poczta elektroniczna: info@cofu.pl, telefon: +48 732 577 578. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

I. Definicje

Sklep internetowy/Sklep  – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.cofu.pl

Sprzedawca – Jesz Lepiej Sp z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790147, NIP: 7010929675, REGON: 38358765200000

Produkt – usługa przygotowania zestawu składników potrzebnych do ugotowania dań (potraw) wraz z przepisem oraz ich dostawa – dania są szczegółowo wskazane na stronie internetowej Sklepu, realizowana przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

BOX – zestaw składników i przepisów do przygotowania dań. BOXy różnią się od siebie rodzajem i ilością dań oraz ilością składników zgodnie z ich opisem w Sklepie internetowym na podstronie NASZE DANIA.

BOX specjalny – zestaw składników i przepisów do przygotowania dań. Rodzaje dań i ilości składników w tym BOXie są z góry zdefiniowane.

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie internetowym

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 k.c.). 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (w szczególności newsletter)

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pomocą Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu.

Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy. 

NASZE DANIA – podstrona internetowa Sklepu prezentująca dostępne w danym okresie rodzaje dań, które Klient może wybrać do zamawianego BOXa.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

Regulamin – niniejszy dokument. Sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.


II. Konto klienta

 1. Przy składaniu pierwszego zamówienia w Sklepie internetowym, Klient ma możliwość założenia Konta Klienta, za pośrednictwem którego Klient ma m.in. dostęp do historii zamówień, a także możliwość edycji danych profilowych i zmiany hasła.
 2. Poza sytuacjami opisanymi w rozdziale IV Regulaminu, Klient ma możliwość dokonania zakupu Boxa bez dokonania rejestracji i założenia Konta Klienta.
 3. Klient ma możliwość dokonania rejestracji i założenia Konta Klienta, bez składania zamówienia, za pomocą formularza rejestracji, podając w nim swój adres-email, hasło oraz klikając przycisk „Zarejestruj się”.
 4. Po założeniu Konta, Klient otrzymuje potwierdzenie założenia konta na podany przy jego zakładaniu adres e-mail.
 5. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta, bądź zdefiniowana przez klienta na swoim Koncie unikalna nazwa – „nazwa wyświetlana”.
 6. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji Konta.

III. Zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Zamówienia można składać na stronie www.cofu.pl, za pośrednictwem znajdującego się na niej formularza zamówienia.
 5. Za pośrednictwem formularza zamówienia Klient dokonuje wyboru    z dostępnych w Sklepie internetowym BOXów:
  • Cofu Box dla dwóch osób, obejmujący przepisy i składniki do przygotowania dań dla dwóch osób,
  • Cofu Box rodzinny, obejmujący przepisy i składniki do przygotowania dań dla dwóch osób dorosłych i 2 dzieci
  • BOX specjalny zawierający różną ilość dań i ilość składników zgodnie z opisem w Sklepie internetowym
 6. Na BOXy, o których mowa w ustępie powyżej składają się składniki spożywcze niezbędne do przygotowania dań, w tym w szczególności warzywa, mięso, nabiał, makarony, kasze, sosy i inne, a także karty przepisów.
 7. Zdjęcia Produktów stanowią propozycję podania. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów, wygląd dań przygotowanych z BOXów przez Klientów może się różnić od przedstawionych na zdjęciach.
 8. Sprzedawca gwarantuje minimum 48 godzinny termin przydatności świeżego mięsa i ryb oraz minimum 72 godzinny dla pozostałych produktów od terminu ich dostarczenia do Klienta do czasu ich termicznej obróbki, przy zachowaniu przez Klienta właściwych warunków ich przechowywania.
 9. W ofercie Sklepu znajdują się towary zmienno-wagowe. Podane ceny są cenami za porcje zaś rzeczywista waga towarów będących składnikami wybranych dań może się nieznacznie różnić. Różnice w wadze towarów mogą wynieść do +/- 10% i Klient składając zamówienie akceptuje to.
 10. Klient ma możliwość wyboru jednego lub większej ilości BOXów.
 11. W przypadku niektórych dań, do ich przygotowania wymagane lub opcjonalne są składniki, których Sklep internetowy nie uwzględnia w BOXach. Składniki te są wymienione w opisie Dania, dostępnym przed dokonaniem zakupu. Są to podstawowe składniki, które zazwyczaj znajdują się w każdym domu (np. sól, pieprz, niewielkie ilości mąki, papier do pieczenia, folia aluminiowa, wino).
 12. Klient, po i kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka” lub tożsamego zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówienia, wyboru metody płatności oraz terminu dostawy.
 13. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 14. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 15. Podstrona NASZE DANIA zawiera prezentację dostępnych rodzajów dań w Sklepie internetowym w danym okresie czasu. NASZE DANIA jest aktualizowane (ulega zmianom –  dodawane są nowe i / lub usuwane dostępne wcześniej dania). 
 16. Wyboru dań Klient dokonuje z Menu, zaś Sklep internetowy gwarantuje dostawę wybranych Produktów.
 17. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, jest każdorazowo podawana w Sklepie internetowym w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 18. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 19. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni niestanowiące dni roboczych, albo też dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na przyjęcie oferty dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.

IV. Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za produkty tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem płatności elektronicznych w systemie pay-by-link. Podmiotem świadczącym obsługę płatności drogą elektroniczną jest PayU S.A.
 2. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

V. Faktury elektroniczne

 1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Sprzedawcę faktury w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 20016 r. poz. 710).
 2. Faktura elektroniczna przesłana będzie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta.

VI. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Przed dokonaniem zamówienia, Klient otrzyma informację o możliwości realizacji zamówienia po wpisaniu adresu dostawy.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach określonych przez Klienta przy składaniu zamówienia, wybranych przez Klienta spośród możliwości zdefiniowanych w formularzu zamówienia.
 3. Dostawy odbywają w dniach wskazanych przez Klienta w formularzu zamówienia, spośród zdefiniowanych tam możliwości.
 4. Sklep internetowy może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
 5. Zamówiony Produkt może zostać wydany osobie innej aniżeli składającej Zamówienie, a która znajduje się pod adresem wskazanym przez Klienta jako „adres dostawy”.
 6. Z chwilą wydania produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi.
 7. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest spisać stosowny protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 9. Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient zobowiązany jest być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep internetowy nie bierze odpowiedzialności za pozostawiony pod wskazanym adresem Produkt oraz, że Sklep internetowy nie ponosi winy za zniszczenia Produktu powstałe z przyczyn od Sklepu internetowego niezależnych.

VII. Rękojmia za wady

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem drogą mailową na adres: info@cofu.pl.
 4. W przypadku składania reklamacji, Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku gdy reklamacja dotyczyć będzie żądania z rękojmi za wady w postaci wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

VIII. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

IX. Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów, oraz informacje dotyczące plików Cookies określone zostały w „Polityce prywatności i Cookies”, dostępnej pod adresem: www.cofu.pl/polityka-prywatnosci i cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

X. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  • usługa Newslettera.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  • dostęp do sieci Internet
  • czynne konto poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa.
 1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, a także z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu   i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę o prowadzenie Konta Klienta, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cofu.pl 
 6. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę o usłudze Newslettera, o której mowa w ust. 7, w tym celu należy zaznaczyć chęć rezygnacji z ww. usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny dodawany do każdego Newslettera.
 7. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
 8. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cofu.pl 
 9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie internetowym. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu w Sklepie internetowym.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.
 10. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 09.01.2023 r.